Aktualności

18 sierpnia 2017 14:06 | Aktualności

Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w 2017r.

Urząd Gminy w Godowie informuje, że rozpoczęła się realizacja Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"  w 2017r.

    W roku szkolnym 2017/2018 pomoc skierowana zostaje do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy II i III szkoły podstawowej.

    Pomoc w postaci dofinansowania zakupu podręczników może być udzielona na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych ), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych,  osób prowadzących rodzinny dom dziecka ).

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Godów, tj. do dnia 8 września 2017 r.

    Dofinansowanie w ramach programu wynosi 175 zł - dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - uczęszczającego do klasy II i III szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 Szczegółowe kryteria dofinansowania reguluje:

  • Uchwała nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 poz. 1457).

 Państwowa wyprawka szkolna bez podatku:

 Zasady opodatkowania zakupu pomocy szkolnych dla uczniów reguluje z art. 21 ust 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim zwolnione z podatku PIT są rodziny pobierające świadczenia pomocy materialnych dla uczniów pochodzących z budżetu państwa, budżetu jednostek terytorialnych a także ze środków szkół i uczelni. Oznacza to, że podatkiem nie są objęte świadczenia pieniężne wypłacane uczniom w celu umożliwienia kontynuowania nauki i rozwoju, a także wyrównywania szans edukacyjnych.

 

Przeczytano: 186 razy. Wydrukuj|Do góry