Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej

Statut Przedszkola

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Wewnątrzszkolne Ocenianie Szkoły Podstawowej

Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej Przeszkole

Program profilaktyczny 2016/2017

Program wychowawczy SP 2016/2017

Roczny plan pracy ZSP

Załącznik nr 2 do statutu Regulamin Świetlicy

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU  SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SKRBEŃSKU NA LATA 2014/2015 – 2018/2019

Procedura wydawania duplikatów dokumentów

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY GODÓW ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY GODÓW z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów

Polityka ochrony dzieci